Tietosuojaseloste

 

 

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Veico Oy (y-tunnus 1702233-7)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Saana Ruuttunen

Veico Oy
Osoite: Kukkainniementie 9, 42700 Keuruu
Puhelin: 014-720672
Sähköposti: veico@veico.fi

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Veico Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen. Tietoja käytetään palvelujen tarjoamista ja toimittamista varten, laskutusta ja maksujen käsittelyä varten, palvelujen kehittämiseksi sekä voidaksemme täyttää lakien ja säännösten mukaiset velvoitteet.

Henkilötietoja käsitellään myös palvelun toimittamisen jälkeen mahdollisesti ilmeneviin kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse ja voi lisäksi käyttää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai rekisteröitynyt palvelun käyttäjä, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteröidyistä henkilöistä seuraavia henkilötietoja:

 1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 2. henkilön mahdollisesti edustamaan yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa
 3. asiakkuuden hoitamiseen liittyviä asiakkaalta itseltään kerättyjä tai palvelujen käytöstä syntyneitä tietoja: tietoja asiakkaan tekemistä tilauksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä, tietoja maksutavoista ja maksukäyttäytymisestä, mahdollisia asiakkaan itsensä antamia yhteystietoihin tai asiakkuuden hoitamiseen liittyviä täydentäviä lisätietoja
 4. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä tarjotaksemme toimivan ja turvallisen palvelun sekä mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin rajoittaa sivuston toiminnallisuutta.

8 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan liittyen niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset, esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimukset, edellyttävät.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytäntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan.

Sen jälkeen kun rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun, rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun rekisterinpitäjä arvioi, ettei tietoja enää tarvita.

9 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen liittymättömille ulkopuolisille tahoille emmekä myy henkilötietoja mainostajille.

Henkilötietoja voidaan tilausten toimittamiseksi, palveluun liittyvien toimintojen suorittamiseksi, velvoitteiden täyttämiseksi, palvelun kehittämiseksi ja sujuvuuden varmistamiseksi luovuttaa kumppaneinamme toimiville kolmansille osapuolille kuten kuljetusliikkeille, maksunvälittäjälle, laskuoperaattorille, erääntyneiden saatavien perintää hoitavalle perintäyhtiölle, verkkokauppa- ja taloushallinto-ohjelmiston palveluntarjoajille ja luottopäätöksiä tekevälle taholle. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille mikäli laki niin velvoittaa.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät aineistot on suojattu sähköisesti ja niihin on fyysisesti pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun tilauksia, toimituksia ja henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;​
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);​
 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);​
 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

 

13 Oikeus muutoksiin

Tietosuojakäytäntömme on päivitetty viimeksi 24.5.2018. Ohjelmistojen ja toimintatapojen kehittymisen tai lakien ja säännösten mahdollisen muuttumisen vuoksi pidätämme oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöä ja muuttaa ehtojamme.

14 Yhteydenotto rekisterinpitäjään

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan sähköpostilla tai kirjeitse kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tietosuojaa koskevissa kysymyksissä lisätietoja voi kysyä asiakaspalvelustamme.